„B” kategória

 Tájékoztató és vállalási feltételek

 • Képzőszerv neve: Kocsis Zoltán e.v.
 • Fantázianév: Totál Autósiskola
 • Adószám: 63034790-2-25
 • Székhely: 3909 Mád Árpád u. 41.
 • Ügyfélfogadás: 3900 Szerencs, Rákóczi út 106.
 • Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől- péntekig 11-15 óráig
 • Telefon: +36 20 771 7592
 • E-mail: totalsuli@gmail.com
 • Web: www.totalsuli.hu
 • Iskolavezető: Kocsis Zoltán
 • email: zkocsis61@gmail.com
 • tel: +36 20 771 7593
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005362

Tanfolyamra jelentkezés :

Helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja: Személyes megjelenéssel, telefonon vagy e-mailben történő megkereséssel. A jelentkezési adatlap aláírásával, a tanfolyam elméleti díjának befizetésével és a szerződés megkötésével történik.

Feltételei: A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:

 • betöltötte a 16,5 évet
 • alapfokú (8 általános) iskolai végzettséggel rendelkezik
 • megfelel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton

ELMÉLETI KÉPZÉS: E-titán e-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyag.

A tananyag felhasználására, rendelkezésre álló idő (órák vagy napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges. Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megrendelést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának! A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Szerződéses partnerünk az E-Educatio Információtechnológia Zrt.
 e-EDU Autósiskola 1111 Budapest, Budafoki út 59. Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.:563.
Tel.: +36 1 577 0222, Email: info@e-educatio.hu. 

A tananyagban eltölthető idő:

 • 75 óra / 180 nap → 60000 Ft
 • 90 óra / 365 nap → 75000 Ft

Pótképzésre fordítható idő:

 • 10 óra / 30 nap → 15000 Ft.

Tantermi képzés: -tanórák időtartalma 45 perc

 • Közlekedési ismeretek: 16 óra
 • Járművezetés elmélete: 8 óra
 • Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
 • Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

Egyéb költség:

 • orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 50 év alatt 7200 Ft

Vizsgára bocsátható:

 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • megfelel az egészségügyi feltételeknek ( I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény)
 • az előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • KRESZ vizsgadíjat, tanfolyam díját az autósiskolában rendezte.

A tanfolyam kezdésétől számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni.

A tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.

A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét KRESZ vizsgára. (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány, ha van, érvényes vezetői engedély. Ezek a vizsgán ellenőrzésre kerülnek.

Az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) vagy magasabb végzettség meglétét a kresz vizsga napján személyesen kell bemutatni a Vizsgaközpontban. Hiányában a következő vizsgaeseményre nem jelenthető.

Elméleti vizsga:

Számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található.

A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges.

A vizsga időtartama:55 perc.

Helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Miskolc József Attila út 20. földszint

Aki a sikeres „B” kategóriás közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, illetve a GYES-en, GYED-en, CSED-en lévő szülő a tanfolyam és a sikeres KRESZ vizsga díjából legfeljebb 25000 Ft-ot visszaigényelhetnek.  A kérelmet Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének módja:

 • E-learning képzés elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag, ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára.
 • Díja: 15000 Ft.
 • Vizsgadíj: 18000 Ft.

Az előírt elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 31/1992(XII.19)2§ NM rendeletben foglaltak mentesülnek. Végzettségüket a megszerzést tanúsító okirattal igazolhatják a Magyar Vöröskereszt miskolci kirendeltségén, Miskolc Győri kapu 123.

GYAKORLATI KÉPZÉS:

 • Alapoktatás helyszíne: Sátoraljaújhely MÁV állomás
 • Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely 

A sikeres KRESZ vizsga után az autósiskolának jelezze szándékát a gyakorlati oktatásra.

A KRESZ vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

 Oktatásra használt jármű: Opel A-K

 • Alapoktatás: 9 óra
 • Fő oktatás: 20+1 óra (14 óra város , 4 óra országút, 2 óra éjszakai vezetés +1óra forgalmi vizsga)
 • Járművezetési gyakorlat: 240000 Ft (30 óra x 8000 Ft). Pótóra: 8000 Ft/óra
 • Gyorsított gyakorlati oktatás: heti 2-3 alkalommal vezethet:10000 Ft/óra. Pótóra: 10000 Ft/óra
 • Más képzőszervtől áthelyezett tanuló óradíja: 9000 Ft/ óra.
 • Sikertelen forgalmi vizsgát követően minimum 5 pótóra legyakorlása ajánlott. 
 • Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

Levezetett kötelező távolság: 580 km,- megléte feltétele a forgalmi vizsgának.
Gyakorlati órák időtartama 50 perc
Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le. Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit
 • a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást megkapni
 • a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához fordulni.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni,
 • a tanfolyami órákon az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató beavatkozási lehetősége korlátozott)
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

 • A tandíj összeget előre elkérni
 • Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

 • A képzés megkezdése előtt a tanulót tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.
 • A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.
 • Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása
 • A befizetett díjakról bizonylatot adni

Képzési költség és vizsgadíjak megfizetésének módja:

Az autósiskolában készpénzben, számla ellenében, vagy utalással az OTP-nél vezetett 11734138-22067982 számlaszámra előzetes egyeztetés után.

KRESZ pótvizsga díjat a tanuló személyesen a KAV BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában kizárólag bankkártyával fizetheti meg. Miskolc József Attila út 20. 1.em.

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munka napon belül kiállítja és a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás”-t, ami a teljesített oktatásról szól. Költségtérítésként 10000 Ft-ot számítunk fel.

Vezetői engedély kiállításának feltétele:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett, a Vizsgaközpont a kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak) részére küldi meg. Az ügyintézéshez személyes okmányokon kívül vigye magával:

 • a Magyar Vöröskereszt által kiállított „Igazolás”-t
 • orvosi alkalmassági igazolást

Az engedély illetéke: 4000 Ft. (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes)

Jogosítványát -ha kérelmezi-, hivatalból, automatikus eljárásban, ingyenesen kapja meg az illetékes hatóságtól amennyiben:

 • első vezetői engedélyét szerzi meg
 • új kategóriára szerez engedélyt
 • írásbeli nyilatkozatot tesz az automatikus okmánykiállítás érdekében

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos, az ország területén tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező Hatóság neve, címe:

Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

1442 Budapest Pf: 89

Felügyelet szervek:

 • Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010
 • Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft 1033 Budapest Polgár u. 8-10. Tel: +36 1 510 0101, +36 1 814 1800. E-mail:info@kavk.hu
 • BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 3526 Miskolc József Attila út 20.       Tel: 06/46/500 010

Sikeres vizsgákat, széles utat kívánunk!

Kocsis Zoltán iskolavezető